CO2 reductiedoelstellingen

Klimaatneutraal in 2035

In de periode van 2010 t/m 2015 heeft er bij Baas B.V. een grote CO2-reductie plaatsgevonden (27% ten opzichte van het referentiejaar 2009) door onder andere het gebruik van groene stroom, schoner leasewagenpark, inzet van e-Driver en reductie van het elektriciteitsverbruik. De doelstelling van 15% is ruimschoots bereikt. 

Echter, door de omzetgroei van het bedrijf zien we de absolute uitstoot ook weer stijgen. Om deze trendlijn te keren zijn andere maatregelen nodig, die in een langere tijdhorizon weggezet moeten worden. Hierin past de algemene doelstelling om in 2035 klimaatneutraal te zijn. 
De komende jaren staan alle innovaties die binnen Baas plaatsvinden dan ook in het teken van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2035. Een klimaatneutrale organisatie gaat zo zuinig om met energie dat ze geen bijdrage levert aan het opwarmen van de aarde. De CO2 die vanaf 2035 dan toch nog vrijkomt, wordt gecompenseerd, zodat er netto geen broeikasgassen bijkomen.

Duurzaamheid

Van 0 naar 100% elektrisch vervoer 

Van onze CO2-uitstoot in 2015 had ons wagenpark met 91,1% het overgrote aandeel. Voor de hand liggend om in het wagenpark te investeren om zo onze CO2-emissie te reduceren. 
Voor Het Nieuwe Rijden maken wij gebruik van e-Driver. e-Driver is één van de projecten van het programma Het Nieuwe Rijden van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (www.ivdm.nl) en is conform de daarin opgenomen rijstijltips. De inzet van e-Driver zal de komende jaren verder worden geïntensiveerd om met name ook het gewenste rendement bij bedrijfswagens met een grijs kenteken te bereiken. 

Daarnaast is er een plan opgesteld om van 0 naar 100% elektrisch vervoer te komen. Als pilot rijden er begin augustus 2017 drie volledige elektrische Renault ZOE’s rond. De eerste volledig elektrische auto's zijn als poolauto's ingezet bij ons hoofdkantoor in Capelle aan den IJssel, de vestiging Drachten en bij ons kantoor op het Airport Businesspark Lijnden bij Luchthaven Schiphol. 

De pilot en de ontwikkelingen met betrekking tot elektrische auto’s zullen de komende jaren moeten uitwijzen hoe snel Baas volledig elektrisch rijdt. De verwachting is dat grootschalig elektrisch vervoer als eerste bij de auto's met een geel kenteken plaatsvindt. 

Overige reductiemaatregelen 

In de afgelopen periode vanaf 2013 zien we het aardgasverbruik ook weer stijgen, mede door het gebruik van grotere en meer locaties. Door alle bedrijfspanden één graad lager te verwarmen kan 8% op het totale aardgasverbruik worden bespaard.
Om in eigen elektravoorziening te voorzien en daarmee de 100% elektrische auto's met zonne-energie op te laden wordt naar mogelijkheden voor installatie van zonnepanelen op de bedrijfspanden gekeken. 

Overzicht CO2-doelstellingen en maatregelen 

Samengevat bestaan de reductiemaatregelen voor de komende jaren uit: 

  • Inzet e-Driver 
  • Introduceren elektrische poolauto's 
  • Elektrificeren wagenpark 
  • Verwarming één graad lager 
  • Installatie zonnepanelen
  • Van leaseregeling naar mobiliteitsregeling met mobiliteitsbudget 

De acties die hieruit voortkomen worden in de jaarlijkse maatregellijst opgenomen. 

Deze maatregelen moeten in de jaren van 2017 t/m 2021 tot een jaarlijkse CO2-reductie van 1% ten opzichte van het voorafgaande jaar leiden, waardoor de CO2-uitstoot per miljoen euro omzet eind 2021 zo'n kleine 5% lager zal moeten liggen. Voortgang van de reductiedoelstellingen zijn opgenomen in het jaarlijks opgestelde CO2 voortgangsverslag en het energie actieplan welke zijn opgenomen op de pagina ‘De CO2-prestatieladder’.