MVO & Duurzaamheid

“Toekomstige innovaties binnen Baas staan in het teken van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2035” 

Baas heeft oog voor de samenleving en zet actief in op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij willen een steentje bijdragen aan de maatschappij, met ook het oog op toekomstige generaties. Ons MVO-beleid is gestoeld op de drie pijlers People, Planet en Profit (Prosperity).

People

Iedereen verdient een eerlijke kans. Baas biedt kansen aan alle mensen – ongeacht sociale achtergrond. Onze ervaring is dat mensen die een kans krijgen, uit kunnen groeien tot de meest toegewijde en enthousiaste medewerkers. 

Planet

Baas gaat groen. Onder het motto CO2-reductie “Nú doen, Baas Groen!” staan de komende jaren alle innovaties binnen Baas in het teken van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2035. De CO2 die vanaf 2035 nog vrijkomt wordt gecompenseerd, zodat er netto geen broeikasgassen bijkomen.

Profit (Prosperity)

Baas hanteert een zogenaamde Medewerker-Service-Winst filosofie. Naar onze overtuiging kan winst en continuïteit alleen worden bereikt wanneer de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening optimaal is. Daar zijn professionele en gemotiveerde medewerkers voor nodig. Een gedeelte van de profit binnen onze organisatie vloeit via een bedrijfseigen studiefonds terug naar de kinderen van onze medewerkers.

Daarnaast waarderen we het als collega’s zich inzetten voor goede doelen: Baas ondersteunt en draagt graag bij aan initiatieven van medewerkers.

De komende jaren staan alle innovaties die binnen Baas plaatsvinden in het teken van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2035. De acties die hieruit voortkomen worden in de jaarlijkse maatregellijst opgenomen. De CO2 die vanaf 2035 dan toch nog vrijkomt wordt gecompenseerd, zodat er netto geen broeikasgassen bijkomen.

Leen van den Heuvel, manager MVO & Duurzaamheid Baas B.V.

CO₂-reductie 

Ten opzichte van ons basisjaar 2009 hebben wij onze CO2-uitstoot al met ruim 40% teruggedrongen. Dit hebben wij bereikt door onder andere het gebruik van groene stroom, een schoner leasewagenpark, inzet van e-Driver en reductie van het elektriciteitsverbruik. Maar om tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2035 te komen zijn andere maatregelen nodig die in een langere tijdhorizon weggezet moeten worden.

Lees hierover meer op de pagina CO2-prestatieladder.

Samengevat bestaan de reductiemaatregelen voor de komende jaren uit: 

 • Van leaseregeling naar mobiliteitsregeling met mobiliteitsbudget 

  Medewerkers hebben de keuzemogelijkheid van een mobiliteitsbudget. Invoering van een mobiliteitsbudget draagt bij aan een lagere CO₂-uitstoot en milieuvriendelijk imago.

 

 • Toepassen HVO100-diesel

  Maar ook het gebruik van HVO100-diesel, draagt wezenlijk bij aan het terugdringen van onze CO₂-uitstoot. Deze HVO-diesel vervangt de fossiele brandstof en reduceert de CO₂-uitstoot met maar liefst 89% ten opzichte van gewone diesel.

 

 • Elektrificeren wagenpark

  Van 0 naar 100% elektrisch vervoer. Na de pilot met drie elektrische Renault ZOE’s, die als poolauto’s werden ingezet, komen we in een versnelling. Elektrisch vervoer met personenauto’s en bedrijfsbussen wordt inmiddels gemeengoed. Tevens zijn de eerste stappen gezet om te voldoen aan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en zetten wij ons actief in voor ‘Samen op weg naar emissievrije steden’ in 2025.

 

 • Verduurzamen van bedrijfspanden 

  Op het totale aardgasverbruik kunnen we zo’n 8% besparen door alle bedrijfspanden één graad lager te verwarmen. En om in eigen elektravoorziening te voorzien — en daarmee de 100% elektrische auto’s met zonne-energie op te laden — zullen zonnepanelen op de daarvoor geschikte bedrijfspanden worden geïnstalleerd.

 

De acties worden in de jaarlijkse maatregellijst opgenomen. Voortgang van de reductiedoelstellingen zijn opgenomen in het jaarlijks opgestelde CO₂-voortgangsverslag en het energie-actieplan, beide zijn opgenomen op de pagina ‘De CO₂-prestatieladder’.

Heeft u vragen over het thema MVO & Duurzaamheid? Neem gerust contact op met Leen van den Heuvel